Czech POINT

CzechPOINT@office

CzechPOINT@office - Agendy pro vnitřní použití na úřadech

Rozhraní CzechPOINT@office je vytvořeno pro potřeby samotného úřadu. Jeho obsahem jsou agendy, které vykonávají úřady a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Rozhraní CzechPOINT@office je součástí stávajícího systému Czech POINT. Lze však k němu získat samostatný přístup.

 

Dosud byl CzechPOINT@office představován "vnitřním Czech POINTem", který umožňoval vystavování výpisů a opisů z Rejstříku trestů v rámci vyřizování správních agend.

V současnosti ke stávajícím službám CzechPOINT@office patří:

- výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední

- autorizovaná konverze z moci úřední

- agendy matriky

- agendy ohlašovny

- agendy soudy.

Služby CzechPOINT@office jsou postupně rozšiřovány. Orgány veřejné moci mají ze zákona přístup ke konkrétním agendám a v rámci identitního prostoru Czech POINT jsou reprezentovány tzv. skupinami. Nastavení přístupu každé skupiny ke konkrétní agendě CzechPOINT@office musí být provedeno Správcem centrály dle stanovených pokynů Ministerstva vnitra. Zodpovědnost za nastavení oprávnění jednotlivých osob v rámci skupiny je zcela na administrátovi skupiny.

 

Zřízení přístupu do CzechPOINT@Office

 

Subjekty, které v současnosti neprovozují kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) získají přístup k agendám CzechPOINT@office po vyplnění formuláře, kde zaškrtnou sekci žádosti o přístup k autorizované konverzi z moci úřední. Formulář je třeba podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Popřípadě vytisknout a následně opatřit podpisem oprávněné osoby a zaslat na adresu Ministerstvo vnitra ČR, odbor rozvoje služeb a projektů eGovernment, náměstí Hrdinů 1643/3, 140 21 Praha 4.

 

Na základě formuláře bude subjetku přidělen správce skupiny s oprávněním vytvářet v systému další uživatele a přidělovat jim roli konverze z moci úřední. Takovým uživatelům bude pak zobrazen po přihlášení do systému formulář, který provede uživatele samotnou autorizovanou konverzí.

 

Autorizovaná konverze z moci úřední

 

Autorizovaná konverze z moci úřední v rámci projektu CzechPOINT@office přináší jednotné rozhraní pro zajištění konverzí (ověření atributů digitálního dokumentu, opatření digitálního dokumentu časovou značkou, atd.) pro další zpracování u úředníků, kteří mají oprávnění autorizovanou konverzi provádět. Zároveň může každý úředník verifikovat dokumenty vzniklých konverzí v Centrální evidenci ověřovacích doložek. Autorizovaná konverze z moci úřední prostřednictvím CzechPOINT@office je hotové, garantované řešení, které je pro všechny orgány veřejné moci k dispozici zdarma, a to včetně zajištění služby časového razítka a zajištění centrálně vedené evidence konverzí, ke které má orgán veřejné moci přístup prostřednictvím administrátora své skupiny.

 

Agendy matriky, ohlašovny a soudy

 

V souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, nastala povinnost pro všechny matriční úřady, ohlašovny a soudy hlásit všechny změny v matričních událostech přímo do Informačního systému evidence obyvatel a to právě prostřednictvím formulářů umístěných v rozhraní CzechPOINT@office.